Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinekamilamichal blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | Blog budowlany
256839 odwiedzin | wpisów: 123, komentarzy: 394, obserwuje: 131

72. Wykaz dokumentów do zawiadomienia ...

autor: kamilamichal blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

... o zakończeniu budowy.

 

Znalazłem w internecie taki wykaz. Może się komuś przyda na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

 1. Dziennik budowy – oryginał
 1. Decyzję pozwolenia na budowę - ksero
 1. Decyzje pozwolenie na wewnętrzną instalacje gazową – ksero
 1. Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą obiektu wraz z przyłączami – oryginał
 1. Protokół odbioru przyłącza energetycznego  bądź wpis do dziennika budowy o odbiorze przyłącza energetycznego - sporządzony przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
 1. Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej - sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 1. Protokół odbioru przyłącza gazowego - oryginał spisany z udziałem właściciela sieci
 1. Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej z zatwierdzonym projektem budowlanym - oryginał
 1. Protokół z głównej próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej - sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń gazowych.
 1. Protokół odbioru przewodów kominowych - oryginał, sporządzony  przez kierownika budowy lub inna osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub mistrza kominiarskiego ( w przypadku wentylacji mechanicznej protokół odbioru sporządzony przez kierownika budowy lub inną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności ).
 1. Protokół odbioru wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej bądź  wpis do dziennika budowy o odbiorze przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej - spisany z właścicielem sieci    
 1. Protokół  odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej lub informacja kierownika budowy o zagospodarowaniu wód opadowych na działce
 1. Oświadczenie kierownika budowy - o zgodności wykonania obiektu ( w tym zbiornika na nieczystości ciekłe ) z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (WZÓR OŚWIADCZENIA DOSTĘPNY W INSPEKTORACIE ).
 1. Kopie rysunków zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami - kolorem czerwonym przez kierownika budowy. W przypadku wprowadzenia zmian oświadczenie , o którym mowa w pkt. 13 niniejszego wykazu , winno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru  inwestorskiego - jeżeli został ustanowiony.
 1. Protokół odbioru instalacji odgromowej - sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub gdy nie jest wymagana wpis do dziennika budowy sporządzony przez  kierownika budowy.
 1. Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości – ksero
 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku –  ( z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane )
 1. Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 Prawo budowlane
 1. Powiadomienia organów : Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej -  ksero ( zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane )

Pow. użytkowa: 201.1 m²
Pow. użytkowa: 103.7 m²
Pow. użytkowa: 63.5 m²
Pow. użytkowa: 104.6 m²